• Anàlisi i diagnòstic d’accions formatives internes, detecció de necessitats, disseny, implementació i avaluació.

• Desenvolupament de projectes formatius públics i privats basats en Certificacions Professionals. 

• Assessorament en plans i gestió de formació, creació de contingut per formacions específiques i impartició.

• Impartició de formació en les àrees de RRHH, Emprenedoria Social i Inserció sociolaboral.

Catàleg Formatiu Genidees

Metodologia:

Design Thinking: utilitzar eines com la Gamificació i la Storytelling, basat en el concepte de  pensament lateral, el qual se centra en produir idees que estiguin fora dels patrons habituals, amb un enfocament creatiu i perceptiu que promou fluïdesa i intercanvi d’idees entre els interlocutors.

Connexió Creadora:connectar amb els nostres talents mitjançant l’entrenament de la creativitat d’aquesta manera s’exercita la capacitat de produir noves idees i d’ampliar el desenvolupament de les ja existents.

Aprenentatge Col·laboratiu i Learning by Doingaprenentatge actiu i basat en l’experiència. Els alumn@s aprenen per si mateixos a través de l’experimentació i explorant.  

 

2014-11-26 21.32.52 20140514_123730 20140514_123916